projektet

Prosjektet

Skogsjobb i gränsland

Projektet Skogsjobb i gränsland vill skapa förutsättningar för små och medelstora företag att anställa kompetent personal. Projektet ska bidra till att fler söker in till skogliga utbildningar och att fler söker sig till jobb i skoglig sektor. Vi satsar på att samverkan, kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete på lång sikt kan öka sysselsättningen och förbättra arbetsmiljön i skogliga verksamheter i gränsområdet Inre Skandinavien. 

 

Projektet fokuserar på rekrytering, livslångt lärande och HMS (Hälsa miljö och säkerhet) i praktiken och bidrar därmed till ökad tillgång på arbetskraft med relevant kompetens för att jobba inom skogsbrukets små och medelstora företag i gränsområdet. En stabil kompetensförsörjning, livslångt lärande samt erfarenhetsutbyte mellan utbildningsinstitutioner och branschen inom skoglig sektor är förutsättningar för hållbar utveckling, regional tillväxt och en växande bioekonomi. Gränsregionen präglas av ett aktivt skogsbruk som är i behov av kompetent arbetskraft.

Därför behövs projektet

Olika rapporter, analyser, forskning och praktisk erfarenhet visar att det finns ett stort behov av arbetskraft till skogsbruket i gränsregionen nu och inom 3-10 år. Små och mellanstora företag behöver anställa personer med olika utbildningsbakgrund, certifikat och branscherfarenhet. Den mest efterfrågade yrkeskategorin är skogsmaskinförare. Andra bristyrken är skogsmästare, jägmästare, lastbilschaufförer och yrkeslärare. Statistik visar att det är främst män som arbetar inom skogliga verksamheter, särskilt inom privat sektor.

I projektet kommer vi att ta avstamp i de många utredningar, upprop, uttalanden och kompetens om jämställdhetsarbete som regionerna och de deltagande organisationerna redan har byggt upp. Vi hoppas med den samlade kunskapen kunna bidra till att fler kvinnor kommer in i skoglig sektor och att normer och värderingar utvecklas mer jämställt och inkluderande. En inströmning av kompetenta och engagerade kvinnor och män till skogliga utbildningar och arbetsplatser är en direkt förutsättning för branschens överlevnad. Vi har helt enkelt inte råd att vara ointressanta och omoderna.

pexels-jaymantri-4827
pexels-visionpic-net-345522
pexels-elias-tigiser-1083342
pexels-skyler-ewing-4600240

Mål

Projektet ska skapa förutsättningar för små och medelstora företag att anställa kompetent personal. Detta gör vi genom att motverka hinder som finns för rekrytering, sysselsättning och trivsel i gränsregionen. Vi vill säkra skogsbrukets tillgång till arbetskraft; kvinnor och män, med relevant kompetens. En stabil kompetensförsörjning inom skoglig sektor är en förutsättning för hållbar förvaltning, tillväxt och en växande bioekonomi. Projektet ska även verka för en mer jämställd arbetsmarknad. Idag passar alla arbeten i skogen lika bra för kvinnor som för män och det är viktigt att utmana normer och föreställningar om vad skogsjobb är och vem som kan jobba med skog.

Delmål

Målgrupper

Projektets huvudsakliga målgrupp är små och medelstora företag inom skog. För att de ska få tillgång till arbetskraft måste vi nå nedanstående målgrupper:

pexels-paula-128639

Kvinner

pexels-paula-128639

Ungdom i grunnskolen

pexels-paula-128639

Lærere

pexels-paula-128639

Studieveiledere

pexels-paula-128639

Elever på utbildningar inom skog.

pexels-paula-128639

Redan anställda på skogliga företag

pexels-paula-128639

Anställda i andre branscher

pexels-paula-128639

Utrikes födda och nyanlända

Projektägare svensk sida: Skogsstyrelsen

Projektägare norsk sida: Skogkurs

Svenska medsökande: Skogforsk, Älvdalens utbildningscentrum, Södra Vikens naturbruksskola, Gammelkroppa Skogsskola.

Svenska partners: Skogskvinnorna

Svenskt stödbrev: Stora Enso, Moaelven, Orsa besparingsskog, Kopparfors skogar, Bergkvist Siljan, Paper Province.

Norska partners: VelgSkog, Maskinentreprenørenes forbund (MEF – skog), Kvinner i Skogbruket, Skogselskapet i Hedmark, Solør videregående skole - Sønsterud, Valle videregående skole, Fylkesmannen i Innlandet.

Get Connected

sv_SESwedish