projektet

Prosjektet

Skogsjobb i grenseland

Prosjektet Skogsjobb i grenseland ønsker å legge forholdene til rette for at små og mellomstore selskaper kan ansette kompetent personale. Prosjektet vil bidra til at flere søker seg til skogutdanning og flere som søker jobber i skogbrukssektoren. Vi investerer i samarbeid, kapasitetsbygging og nettverksbygging som på lang sikt kan øke sysselsettingen og forbedre arbeidsmiljøet i skogsdrift i grenseområdet i Indre Skandinavia. 

 

Prosjektet fokuserer på rekruttering, livslang læring og HMS (helse, miljø og sikkerhet) i praksis og bidrar dermed til økt tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse til å jobbe i skogbrukets små og mellomstore bedrifter i grenseområdet. En stabil tilførsel av ferdigheter, livslang læring og erfaringsutveksling mellom utdanningsinstitusjoner og næringen i skogssektoren er forutsetninger for bærekraftig utvikling, regional vekst og en økende bioøkonomi. Grenseregionen er preget av aktivt skogbruk som har behov for dyktig arbeidskraft.

Hvorfor prosjektet er nødvendig

Ulike rapporter, analyser, forskning og praktisk erfaring viser at det er et stort behov for arbeidskraft til skogbruk i grenseregionen nå og innen 3-10 år. Små og mellomstore bedrifter trenger ansette folk med ulik utdannelse, sertifikater og bransjeerfaring. Den mest etterspurte profesjonelle kategorien er skogsmaskinoperatører. Annen mangel er skogbruker, skogbruker, lastebilfører og yrkesfaglærer. Statistikk viser at det hovedsakelig er menn som jobber med skogbruk aktiviteter, spesielt i privat sektor.

I prosjektet vil vi ta utgangspunkt i de mange undersøkelser, appeller, uttalelser og kompetanse på likestillingsarbeid som regionene og de deltakende organisasjonene allerede har bygget opp. Med den akkumulerte kunnskapen håper vi å kunne bidra til at flere kvinner kommer inn i skogssektoren, og at normer og verdier utvikles mer likt og inkluderende. En tilstrømning av kompetente og engasjerte kvinner og menn til skogutdannelser og arbeidsplasser er en direkte forutsetning for bransjens overlevelse. Vi har rett og slett ikke råd til å være uinteressante og utdaterte.

pexels-jaymantri-4827
pexels-visionpic-net-345522
pexels-elias-tigiser-1083342
pexels-skyler-ewing-4600240

Mål

Prosjektet vil skape forhold for små og mellomstore selskaper å ansette kompetent personale. Vi gjør dette ved å motvirke hindringer for rekruttering, sysselsetting og trivsel i grenseregionen. Vi ønsker å sikre skogbrukets tilgang til arbeidskraft; kvinner og menn, med relevante ferdigheter. En stabil tilførsel av ferdigheter i skogssektoren er en forutsetning for bærekraftig forvaltning, vekst og en økende bioøkonomi. Prosjektet vil også arbeide for et mer likeverdig arbeidsmarked. I dag er alt arbeid i skogen like egnet for kvinner som for menn, og det er viktig å utfordre normer og ideer om hva en skogjobb er og hvem som kan jobbe med en skog.

Delmål

Målgrupper

Prosjektets hovedmålgruppe er små og mellomstore bedrifter i skogen. For at de skal ha tilgang til arbeidskraft, må vi nå følgende målgrupper:

pexels-paula-128639

Kvinner

pexels-paula-128639

Ungdom i grunnskolen

pexels-paula-128639

Lærere

pexels-paula-128639

Studeiveiledere

pexels-paula-128639

Elever som studerer innen skogbruket

pexels-paula-128639

Allerede ansatt innen skogbruk

pexels-paula-128639

Ansatte i andre bransjer

pexels-paula-128639

Utenlandsfødte og nyankomne

Prosjekteier svensk side: Skogsstyrelsen

Prosjekteiere på norsk side: Skogkurs

Svenske medsøkere: Skogforsk, Älvdalen utbildningscentrum, Södra Viken Naturbruksskola, Gammelkroppa Skogskola.

Svenske partnere: Skogskvinnorna

Svenskt støttebrev: Stora Enso, Moaelven, Orsa besparingsskog, Kopparfors skogar, Bergkvist Siljan, Paper Province.

Norska samarbeidspartnere: VelgSkog, Maskinentreprenørenes forbund (MEF – skog), Kvinner i Skogbruket, Skogselskapet i Hedmark, Solør videregående skole - Sønsterud, Valle videregående skole, Fylkesmannen i Innlandet.

Get connected

nb_NONorwegian