Intervju med

Per Fenger-Krog

HR-chef på Stora Enso Skog AB
Intervjun gjord av Lena Karlsson, rektor vid Gammelkroppa Skogsskola
Hur ser Du/näringen på ert framtida arbete kring hållbart brukande?

Grunden för skogsbruket är just hållbarhet. Det måste vara ekonomiskt, biologiskt och socialt hållbart. I fokus nu och för överskådlig tid framledes kommer hållbarhetsfokus ligga på biologisk mångfald och på klimatfrågan.

Tror ni att det kommer ske stora förändringar i grundsynen på hur man arbetar med skogen som miljö och råvara?

Ja, absolut. Just nu går ju debatten het om att se Sveriges skogar som en enda stor kolsänka som en ytterlighet. En annan är att skogen kan vara en ersättare av fossilbaserade råvaror i mängder av produkter exempelvis batterier. Skogen har alltid använts i olika syften. Det forskas nu intensivt på framtidens användningsområden under devisen ”allt som kan göras av fossilt idag kan göras av träd imorgon”

Hur ser Du/ näringen på ökat/förändrat kompetensbehov i förhållande till hållbart brukande av våra skogar, vår natur?

Vi bedömer att vi till 80% kommer rekrytera från traditionella skogliga utbildningar, som i sin tur behöver kunna attrahera riktigt bra studenter med olika bakgrund. Resterande del kommer vi söka från områden som är specialiserade inom exempelvis ekonomi, logistik, energi, biologi. Vi behöver tillföra aktuell kunskap om skogsskötsel, miljöhänsyn och operativ drift av skogsvård, planering, drivning och logistik. Vi kommer även att behöva spetskompetens för att utveckla metoder för att utveckla biologisk mångfald och långsiktiga konsekvenser av olika skötselalternativ. Att långsiktigt öka produktionen på våra skogsmarker parallellt med att vi skyddar och förstärker de mest värdefulla områdena är avgörande. Hur klimatförändringen påverkar våra skötselmetoder vet vi kommer även det vara betydelsefullt, frågan är bara hur?

Man kan anta att det utvecklas nya yrkesroller i och med den påbörjade omställningen mot en bioekonomi där skogen ju har en central roll. Ser du/näringen idag vilka nya yrkesroller som kan komma att efterfrågas? Om ja vad kan dessa nya yrkesroller innefatta?

Jag tror att vi kommer ha vår kärna inom det jag beskrivit tidigare, men utvecklingen går snabbt och alla yrkesroller kommer att förändras. Att därför rekrytera medarbetare med en bra grundutbildning och en god förmåga till utveckling kommer vara avgörande för oss som företag.

Utvecklingen går snabbt framåt inom många olika områden. Hur tror du skogen och skogens betydelse för oss alla vad gäller samhällsekonomi, hälsa och hållbarhet ser ut om 20 år?

Skogens betydelse kommer att öka. Skogen som bas för en mängd områden kommer bara att öka. Hur väl vi lyckas tillvarata varje hektar med skog kommer att vara allt viktigare, eftersom skogen ska räcka till allt fler och vitt skiftande intressen. Hur vi kommer att lyckas kommer att hänga på vilka människor vi har som jobbar med se de här frågorna i vår bransch.

Get Connected

sv_SESwedish